Serwis
korporacyjny

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / półrocze / 2020 półrocze /
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 821 998 1 304 229 185 083 304 156
Zysk z działalności operacyjnej 97 570 76 098 21 969 17 747
Zysk (strata) brutto 77 608 54 553 17 474 12 722
Zysk (strata) netto 64 487 45 653 14 520 10 647
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 64 490 45 630 14 521 10 641
Całkowite dochody za okres 60 962 45 482 13 726 10 607
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 148 926 97 748 33 532 22 796
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 419 -24 958 -7 975 -5 820
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 235 -109 862 -3 881 -25 621
Przepływy pieniężne netto, razem 96 272 -37 072 21 677 -8 645
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,42 1,00 0,32 0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,42 1,00 0,32 0,23
Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31
Aktywa, razem 2 600 079 2 479 761 582 194 582 309
Zobowiązania 1 243 873 1 184 517 278 521 278 154
Zobowiązania długoterminowe 938 997 939 429 210 255 220 601
Zobowiązania krótkoterminowe 304 876 245 088 68 266 57 553
Kapitał własny 1 356 206 1 295 244 303 674 304 155
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 351 21 342
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,84 28,50 6,68 6,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,84 28,50 6,68 6,69
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartały 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-06-30 2 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-06-30 2 kwartały 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-06-30 2 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-06-30
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 7 736 7 682 1 742 1 791
Zysk z działalności operacyjnej -8 219 -7 361 -1 851 -1 717
Zysk (strata) brutto 14 012 -13 077 3 155 -3 050
Zysk (strata) netto 14 974 -12 509 3 372 -2 917
Całkowity dochód za okres 14 974 -12 509 3 372 -2 917
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 770 3 536 -399 825
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 27 005 -51 959 6 080 -12 117
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -941 -903 -212 -211
Przepływy pieniężne netto, razem 24 294 -49 326 5 470 -11 503
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,33 -0,28 0,07 -0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 -0,28 0,07 -0,06
Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close