Serwis
korporacyjny

Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2008 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży – ogółem 71,820 74,379 20,971 19,413
II. Zysk z działalności operacyjnej 28,857 32,763 8,426 8,551
III. Zysk _strata_ brutto 34,061 37,239 9,946 9,719
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 31,553 29,618 9,213 7,730
V. Zysk _strata_ netto 31,553 29,618 9,213 7,730
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30,629 48,996 8,944 12,788
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40,055 -38,711 -11,696 -10,104
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27,736 34,350 -8,099 8,965
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -37,162 44,635 -10,851 11,650
X. Aktywa, razem 489,521 497,443 143,626 131,686
XI. Zobowiązania 311,105 357,617 91,279 94,670
XII. Zobowiązania długoterminowe 258,636 314,533 75,884 83,265
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 52,469 43,084 15,394 11,405
XIV. Kapitał własny 178,416 139,826 52,348 37,015
XV. Kapitał zakładowy 37,596 37,310 11,031 9,877
XVI. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 18,670,878 18,467,914 18,670,878 18,467,914
XVII. 18,670,878 18,467,914 18,670,878 18,467,914
XVIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1.69 1.60 0.49 0.42
XIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1.69 1.60 0.49 0.42
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 9.56 7.57 2.80 2.00
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 9.56 7.57 2.80 2.00
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży 42,043 29,931 12,276 7,812
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej 6,237 10,469 1,821 2,732
XXIV. Zysk _strata_ brutto 41,343 32,979 12,072 8,608
XXV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 40,230 26,351 11,747 6,878
XXVI. Zysk _strata_ netto 40,230 26,351 11,747 6,878
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9,927 10,725 -2,899 2,799
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7,731 24,812 -2,257 6,476
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2,691 -2,054 -786 -536
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -20,349 33,483 -5,942 8,739
XXXI. Aktywa, razem 182,530 152,403 53,555 40,345
XXXII. Zobowiązania 23,987 35,497 7,038 9,397
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 12,334 16,606 3,619 4,396
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11,653 18,891 3,419 5,001
XXXV. Kapitał własny 158,543 116,906 46,517 30,948
XXXVI. Kapitał zakładowy 37,596 37,310 37,596 37,310
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 18,670,878 18,467,914 18,670,878 18,467,914
XXXVIII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 18,670,878 18,467,914 18,670,878 18,467,914
XXXIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 2.15 1.43 0.63 0.37
XL. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 2.15 1.43 0.63 0.37
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 8.49 6.33 2.49 1.68
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 8.49 6.33 2.49 1.68
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close