Serwis Korporacyjny

Grupa Polenergia publikuje wyniki za pierwszy...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Grupa Polenergia publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku

Grupa Polenergia opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. W pierwszych trzech miesiącach tego roku największa polska prywatna grupa energetyczna osiągnęła zysk skorygowany EBITDA na poziomie 201,3 mln zł. To wynik o 22,4 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 122,2 mln zł, o 6,7 mln zł więcej niż w pierwszym kwartale 2022 roku. – Realizacja strategii Grupy na lata 2020-2024 przebiega bez zakłóceń – ocenia dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie był wyższy o 22,4 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku głównie ze względu na wyższy wynik segmentu farm wiatrowych (o 63,3 mln zł), co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk i Kostomłoty.

Wzrost ten został częściowo skompensowany przez niższe wyniki w segmencie obrotu i sprzedaży (o 23,6 mln zł), segmencie gazu i czystych paliw (o 7,8 mln zł) oraz segmencie dystrybucji (o 8,1 mln zł).

Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za pierwszy kwartał 2023 roku były niższe od ubiegłorocznych o 1 008,6 mln zł, co jest spowodowane głównie niższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 1 081,7 mln zł), częściowo skompensowanymi przez wyższe przychody w segmencie farm wiatrowych (o 72,0 mln zł).

Realizacja strategii bez zakłóceń

W pierwszym kwartalne 2023 roku Polenergia prowadziła prace w celu realizacji trzech projektów farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy 178 MW, które uzyskały wsparcie w ramach aukcyjnego systemu wsparcia OZE. Projekt FW Dębsk o mocy 121 MW w styczniu 2023 roku uzyskał koncesję na wytwarzanie zielonej energii.

Kontynuowane są prace rozwojowe związane z budową trzech morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3 GW, razem z norweskim Equinorem. W lutym 2023 roku spółki MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały z Siemens Gamesa Renewable Energy aneksy do umowy o wyborze preferowanego dostawcy turbin wiatrowych dla realizowanych projektów.

Rozpoczęto wstępne badania geofizyczne oraz geotechniczne na obszarze morskiej farmy wiatrowej oraz korytarzy kabli podmorskich.

Realizacja strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024 przebiega bez zakłóceń. Rozwijamy kolejne projekty energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej na lądzie, stawiamy następne kroki w energetyce wiatrowej na morzu, inwestujemy w zielony wodór. Z jednej strony jesteśmy zobowiązani oceniać nasze działania od strony biznesowej, z drugiej - wiemy, że transformacja energetyczna, której jesteśmy częścią to niezwykle ważna misja. Jej celem jest zabezpieczenie naszej wspólnej przyszłości.

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

Ma to znaczenie m.in. w kontekście wojny w Ukrainie i sytuacji na rynku energii. Brak akceptacji dla wysokich cen energii spowodował wprowadzenie ustawy zamrażającej ceny dla odbiorców, wprowadzenie ograniczeń cenowych dla wytwórców i przychodowych dla spółek obrotu. W perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej podejmowane działania regulacyjne mają negatywny wpływ na wysokość zysków osiąganych przez Spółkę.

Oferta dla klienta indywidualnego

W pierwszym kwartale 2023 roku spółka Polenergia Fotowoltaika w ramach prowadzonej działalności operacyjnej zainstalowała 14,9 MW paneli fotowoltaicznych, a w segmencie pomp ciepła zainstalowała 81 urządzeń. Kontynuowano sprzedaż usług w segmencie korporacyjnym (duże instalacje o mocy pow. 50 kW). Trwają także prace rozwojowe nad nowymi produktami, zarówno samodzielnie przez Spółkę, jak i we współpracy z Polenergią Sprzedaż.

Spółka Polenergia Dystrybucja jest w trakcie realizacji IV planu inwestycyjnego na lata 2021-2026 o łącznej wartości 105 mln zł. Do końca pierwszego kwartału 2023 roku spółka podpisała 71 umów o przyłączenie, a łączny poziom nakładów wynikający z zaciągniętych zobowiązań wyniósł 96,4 mln zł, co stanowi 91,8 % IV portfela inwestycyjnego.

Grupa Polenergia już dziś oferuje swoim klientom dostęp do całkowicie czystej energii z farm wiatrowych i fotowoltaiki. W najbliższych miesiącach i latach chcemy pójść o krok dalej, zwłaszcza w kwestii odbiorcy indywidualnego. Zaproponować nie tylko możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej czy grzewczej na własne potrzeby, ale też m.in. skorzystania z licznych stacji ładowania pojazdów, które dzięki zielonej energii pozwolą na transport całkowicie bezemisyjny.

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

Pracuje nad tym spółka Polenergia eMobility, która rozpoczęła sprzedaż usługi ładowania na stacjach własnych. W 2023 roku zostały oddane do użytkowania trzy lokalizacje, a w trakcie budowy są kolejne. Spółka kontynuuje rozwój funkcjonalności systemu oraz aplikacji klienckiej oraz zabezpiecza kolejne lokalizacje pod stacje publiczne. Polenergia eMobility w 2023 roku aplikowała w jednym programie związanym z dofinansowaniem stacji ładowania z NFOŚiGW.

Podwyższenie kapitału zakładowego

W dniu 3 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z prawem poboru. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać wpływy w wysokości od 500 do 750 mln zł. Ostateczna wartość oczekiwanych wpływów z emisji oraz powiązana z nią liczba nowych akcji Spółki, jaka zostanie wyemitowana, zostanie określona przez Zarząd w prospekcie lub komunikacie publikowanym po dacie jego zatwierdzenia z uwzględnieniem rzeczywistego zapotrzebowania Spółki na kapitał.

Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych Spółki, w tym w zakresie farm wiatrowych (morskich oraz lądowych) i farm fotowoltaicznych oraz projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close