Serwis
korporacyjny

KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2022...

Kontrast
Wielkość liter - A +

KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2022 R.

30/03/2023 23:23

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze dokonanej korekty skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok. Korekta raportu okresowego wynika z konieczności uzupełnienia załącznika zawierającego Skonsolidowane Sprawozdanie Niefinansowe Grupy Kapitałowej Polenergia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku („Skonsolidowane Sprawozdanie Niefinansowe”), które stanowi wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Polenergia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

Omyłkowo pominięte Skonsolidowane Sprawozdanie Niefinansowe stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close