Serwis
korporacyjny

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2015...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 rok.

11/03/2015 00:17

Raport bieżący 12/2015

Zarząd Polenergia S.A. w Warszawie („Polenergia”) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wielkości, które Grupa Polenergia zamierza osiągnąć w 2015 roku. Zostały one przedstawione poniżej.

 

I. Prognozowane wyniki oraz okres, którego dotyczy prognoza

 

Prognoza dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

 

Skorygowana EBITDA – 204,0 mln PLN

 

Skorygowany Zysk Netto – 72,4 mln PLN

 

II. Podstawy i istotne założenia prognozy

 

Podstawą prezentowanej prognozy na 2015 rok są prognozy poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. na rok obrotowy 2015, w tym w szczególności założenia opisane poniżej.

 

Wynik Grupy z będzie wyższy od osiągniętego w 2014 r. m.in. ze względu rozpoczęcie w 4 kwartale 2014 roku działalności farm wiatrowych Gawłowice i Rajgród o łącznej mocy blisko 67MW.

 

Ponadto prognozowane dane skorygowane nie obejmują efektu związanego z:

a) Na poziomie EBITDA i zysku netto:

– Rozliczeniem ceny nabycia (wynikającym z połączenia aktywów Polish Energy Partners i Polenergii Holding, które miało miejsce w 2014 roku),

– Ewentualnymi kosztami związanymi z pozyskaniem kapitału.

b) Na poziomie zysku netto:

– Wynikiem finansowym na wycenie kredytów,

– Wynikiem finansowym na różnicach kursowych.

 

III. Sposób monitorowania przez Polenergia S.A. możliwości realizacji prognozowanych wyników

 

Ocena możliwości realizacji planowanych wyników finansowych będzie się odbywać w oparciu o bieżący monitoring osiąganych przychodów ze sprzedaży i poniesionych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń.

 

IV. Okresy, w jakich Polenergia S.A. będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnej korekty prognozy

 

Ocena możliwości realizacji prognozy oraz ewentualne korekty prognozy będą zamieszczane w raportach kwartalnych.

 

Kryterium oceny stanowić będzie poziom wykonania prognozy za zamknięty okres, z uwzględnieniem sezonowości wyników na przestrzeni roku oraz analizy czynników ryzyka działalności Grupy. Realizacja niniejszej prognozy jest zależna od szeregu czynników, w tym niezależnych od Spółki.

 

W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń od prognozy finansowej, upubliczniona zostanie jej korekta. Odchylenia w zakresie założeń nie będą przekazywane do publicznej wiadomości, o ile nie powodują istotnej zmiany prognozy finansowej.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close