Serwis Korporacyjny

POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU POLENERGIA S.A. NA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU POLENERGIA S.A. NA WSPÓLNĄ KADENCJĘ

23/11/2021 15:50

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2021 r., odwołała wszystkich członków Zarządu Emitenta, tj. Prezesa Zarządu Emitenta pana Michała Michalskiego oraz Członków Zarządu Emitenta panią Iwonę Sierżęgę, pana Piotra Maciołka, pana Tomasza Kietlińskiego oraz pana Jarosława Bogacza, a następnie w tym samym dniu powołała te osoby do pełnienia tych samych funkcji w Zarządzie Emitenta, za wyjątkiem Tomasza Kietlińskiego, który został powołany na Wiceprezesa Zarządu.

Przyczyną odwołania, a następnie powołania w tym samym dniu tych samych osób na członków Zarządu Emitenta była konieczność dostosowania długości kadencji Zarządu do art. 5.10.1 Statutu Emitenta, w brzmieniu nadanym mu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r. Zgodnie z art. 5.10.1 Statutu Spółki, Zarząd Emitenta powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję.

Wszyscy Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, stwierdzające, że: (i) nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu; oraz (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close