Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2020

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 458 977 714 665 104 402 166 285
Zysk z działalności operacyjnej 68 649 54 265 15 615 12 626
Zysk (strata) brutto 60 176 43 822 13 688 10 196
Zysk (strata) netto 49 898 36 987 11 350 8 606
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 49 890 36 990 11 348 8 607
Całkowite dochody za okres 50 001 36 524 11 374 8 498
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 490 43 683 19 674 10 164
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 801 -3 560 -2 912 -828
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 001 -50 654 -3 412 -11 786
Przepływy pieniężne netto, razem 58 688 -10 531 13 350 -2 450
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,10 0,81 0,25 0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,10 0,81 0,25 0,19
Stan na 2020-03-31 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-03-31 Stan na 2019-12-31
Aktywa, razem 2 657 111 2 479 761 583 685 582 309
Zobowiązania 1 311 866 1 184 517 288 177 278 154
Zobowiązania długoterminowe 954 610 939 429 209 698 220 601
Zobowiązania krótkoterminowe 357 256 245 088 78 478 57 553
Kapitał własny 1 345 245 1 295 244 295 509 304 155
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 19 965 21 342
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,60 28,50 6,50 6,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,60 28,50 6,50 6,69
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 3 891 3 915 885 911
Zysk z działalności operacyjnej -3 899 -3 506 -887 -816
Zysk (strata) brutto 4 304 -1 929 979 -449
Zysk (strata) netto 4 649 -1 626 1 057 -378
Całkowity dochód za okres 4 649 -1 626 1 057 -378
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 609 1 396 593 325
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 175 -29 635 2 997 -6 895
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -453 -468 -103 -109
Przepływy pieniężne netto, razem 15 331 -28 707 3 487 -6 679
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 -0,04 0,02 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 -0,04 0,02 -0,01
Stan na 2020-03-31 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-03-31 Stan na 2019-12-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close