Serwis
korporacyjny

Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
Przychody ze sprzedaży – ogółem 1 355 346 74 470 327 843 17 822
Zysk z działalności operacyjnej 67 361 13 312 16 294 3 186
Zysk (strata) brutto 49 387 4 322 11 946 1 034
Zysk (strata) netto 36 006 6 031 8 709 1 443
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 35 989 6 098 8 705 1 459
Całkowite dochody za okres 34 042 6 017 8 234 1 440
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 964 31 109 12 328 7 445
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -256 346 -57 408 -62 007 -13 739
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 104 600 -21 598 25 302 -5 169
Przepływy pieniężne netto, razem -100 782 -47 897 -24 378 -11 463
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,79 0,29 0,19 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,79 0,29 0,19 0,07
30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
Aktywa, razem 2 837 951 2 732 294 676 605 641 037
Zobowiązania 1 466 568 1 398 310 349 649 328 065
Zobowiązania długoterminowe 1 068 491 991 888 254 742 232 712
Zobowiązania krótkoterminowe 398 077 406 422 94 907 95 353
Kapitał własny 1 371 383 1 333 984 326 956 312 973
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 669 21 323
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,18 29,35 7,19 6,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,18 29,35 7,19 6,89
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 13 379 2 677 3 236 641
Zysk z działalności operacyjnej -4 731 -3 794 -1 144 -908
Zysk (strata) brutto -11 199 -17 -2 709 -4
Zysk (strata) netto -9 118 3 024 -2 206 724
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -9 118 3 024 -2 206 724
Całkowity dochód za okres -9 118 3 024 -2 206 724
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 074 12 048 502 2 883
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -153 613 8 686 -37 157 2 079
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -262 -265 -63 -63
Przepływy pieniężne netto, razem -151 801 20 469 -36 719 4 899
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,20 0,14 -0,05 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,20 0,14 -0,05 0,03
30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
Aktywa, razem 1 535 465 1 539 008 366 075 361 075
Zobowiązania 282 156 275 897 67 270 64 730
Zobowiązania długoterminowe 2 648 2 846 631 668

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close