Serwis
korporacyjny

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE
2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 1 573 756 1 342 513 371 217 316 079
Zysk z działalności operacyjnej 4 993 33 707 1 178 7 936
Zysk (strata) brutto -27 784 6 434 -6 554 1 515
Zysk (strata) netto -37 268 1 247 -8 791 294
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -37 259 1 246 -8 789 293
Całkowite dochody za okres -37 128 1 931 -8 758 455
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 598 37 884 6 510 8 919
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 87 887 -10 415 20 731 -2 452
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -64 847 -89 274 -15 296 -21 019
Przepływy pieniężne netto, razem 50 638 -61 805 11 944 -14 551
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,82 0,03 -0,19 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,82 0,03 -0,19 0,01
w tys. zł w tys. EUR
Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31
Aktywa, razem 2 912 507 2 664 264 667 761 638 774
Zobowiązania 1 767 864 1 482 276 405 325 355 385
Zobowiązania długoterminowe 1 046 558 894 846 239 948 214 545
Zobowiązania krótkoterminowe 721 306 587 430 165 376 140 840
Kapitał własny 1 144 643 1 181 988 262 436 283 389
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 838 21 791
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,19 26,01 5,78 6,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,19 26,01 5,78 6,24
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 7 132 8 448 1 682 1 989
Zysk z działalności operacyjnej -8 543 -4 525 -2 015 -1 065
Zysk (strata) brutto -43 006 21 485 -10 144 5 058
Zysk (strata) netto -52 174 23 028 -12 307 5 422
Całkowity dochód za okres -52 174 23 028 -12 307 5 422
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 958 9 764 -2 349 2 299
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 44 767 -15 301 10 560 -3 602
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -185 -179 -44 -42
Przepływy pieniężne netto, razem 34 624 -5 716 8 167 -1 346
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close