Serwis
korporacyjny

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 1 304 229 1 573 756 304 156 371 217
Zysk z działalności operacyjnej 76 098 4 993 17 747 1 178
Zysk (strata) brutto 54 553 -27 784 12 722 -6 554
Zysk (strata) netto 45 653 -37 268 10 647 -8 791
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 45 630 -37 259 10 641 -8 789
Całkowite dochody za okres 45 482 -37 128 10 607 -8 758
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 97 748 27 598 22 796 6 510
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 958 87 887 -5 820 20 731
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -109 862 -64 847 -25 621 -15 296
Przepływy pieniężne netto, razem -37 072 50 638 -8 645 11 944
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,00 -0,82 0,23 -0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,00 -0,82 0,23 -0,19
Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31
Aktywa, razem 2 616 484 3 054 282 615 354 710 298
Zobowiązania 1 385 261 1 868 541 325 790 434 544
Zobowiązania długoterminowe 975 726 954 389 229 475 221 951
Zobowiązania krótkoterminowe 409 535 914 152 96 316 212 593
Kapitał własny 1 231 223 1 185 741 289 563 275 754
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 375 21 137
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,09 26,09 6,37 6,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,09 26,09 6,37 6,07
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 7 682 7 132 1 791 1 682
Zysk z działalności operacyjnej -7 361 -8 543 -1 717 -2 015
Zysk (strata) brutto -13 077 -43 006 -3 050 -10 144
Zysk (strata) netto -12 509 -52 174 -2 917 -12 307
Całkowity dochód za okres -12 509 -52 174 -2 917 -12 307
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 536 -9 958 825 -2 349
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -51 959 44 767 -12 117 10 560
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -903 -185 -211 -44
Przepływy pieniężne netto, razem -49 326 34 624 -11 503 8 167
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,28 -1,15 -0,06 -0,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,28 -1,15 -0,06 -0,27
Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close