Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
Przychody ze sprzedaży – ogółem 2 772 436 934 513 662 507 223 074
Zysk z działalności operacyjnej 132 647 55 424 31 698 13 230
Zysk (strata) brutto 91 042 33 527 21 756 8 003
Zysk (strata) netto 67 375 31 255 16 100 7 461
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 67 370 31 345 16 099 7 482
Całkowite dochody za okres 63 951 33 286 15 282 7 946
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 225 696 79 505 53 933 18 978
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -601 538 -337 708 -143 745 -80 613
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 321 041 467 011 76 717 111 478
Przepływy pieniężne netto, razem -54 801 208 808 -13 095 49 844
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 29 357 160 45 443 547 29 357 160
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 29 357 160 45 443 547 29 357 160
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,48 1,07 0,35 0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,48 1,07 0,35 0,25
stan na 31/12/2015 stan na 31/12/2014 stan na 31/12/2015 stan na 31/12/2014
Aktywa, razem 3 198 370 2 732 294 750 527 641 037
Zobowiązania 1 801 119 1 398 310 422 649 328 065
Zobowiązania długoterminowe 1 302 808 991 888 305 716 232 712
Zobowiązania krótkoterminowe 498 311 406 422 116 933 95 353
Kapitał własny 1 397 251 1 333 984 327 878 312 973
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 327 21 323
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,75 29,35 7,22 6,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,75 29,35 7,22 6,89

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close