Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
Przychody ze sprzedaży – ogółem 2 996 769 2 772 436 684 870 662 507
Zysk z działalności operacyjnej -61 177 132 647 -13 981 31 698
Zysk (strata) brutto -118 332 91 042 -27 043 21 756
Zysk (strata) netto -111 580 67 375 -25 500 16 100
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -111 529 67 370 -25 488 16 099
Całkowite dochody za okres -107 102 63 951 -24 477 15 282
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 207 853 225 696 47 502 53 933
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -77 952 -601 538 -17 815 -143 745
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -111 142 321 041 -25 400 76 717
Przepływy pieniężne netto, razem 18 759 -54 801 4 287 -13 095
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,45 1,48 -0,56 0,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,45 1,48 -0,56 0,35
stan na 31/12/2016 stan na 31/12/2015 stan na 31/12/2016 stan na 31/12/2015
Aktywa, razem 2 974 524 3 198 370 672 361 750 527
Zobowiązania 1 707 098 1 801 119 385 872 422 649
Zobowiązania długoterminowe 1 015 946 1 302 808 229 644 305 716
Zobowiązania krótkoterminowe 691 152 498 311 156 228 116 933
Kapitał własny 1 267 426 1 397 251 286 489 327 878
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 544 21 327
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,89 30,75 6,30 7,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,89 30,75 6,30 7,22

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close