Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny za 2019 R

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny za 2019 R

Raport okresowy roczny za 2019 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 29 069 17 215 6 757 4 035
Zysk z działalności operacyjnej -10 186 -16 469 -2 368 -3 860
Zysk (strata) brutto 46 745 -34 965 10 866 -8 194
Zysk (strata) netto 43 541 -43 928 10 122 -10 295
Całkowity dochód za okres 43 541 -43 928 10 122 -10 295
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 030 -16 917 3 959 -3 965
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 132 57 787 3 053 13 543
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 615 -386 -375 -90
Przepływy pieniężne netto, razem 28 547 40 484 6 636 9 488
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,96 -0,97 0,22 -0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,96 -0,97 0,22 -0,23
Stan na 2019-12-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-12-31 Stan na 2018-12-31
Aktywa, razem 1 146 185 1 092 606 269 152 254 094
Zobowiązania 28 505 18 467 6 694 4 295
Zobowiązania długoterminowe 15 397 301 3 616 70
Zobowiązania krótkoterminowe 13 108 18 166 3 078 4 225
Kapitał własny 1 117 680 1 074 139 262 459 249 800
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 342 21 137
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,59 23,64 5,78 5,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,59 23,64 5,78 5,50

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close