Serwis
korporacyjny

Raport okresowy półroczny za 2010 PSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy półroczny za 2010 PSr

Raport okresowy półroczny za 2010 PSr

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolid

owanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży – ogółem 79069,00 57087,00 19746,00 12634,00

Zysk z działalności operacyjnej 38115,00 25547,00 9519,00 5654,00

Zysk (strata) brutto 37087,00 38477,00 9262,00 8516,00

Zysk (strata) netto z działalności 29417,00 29985,00 7346,00 6636,00

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 29367,00 29972,00 7334,00 6633,00

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 25036,00 30757,00 6252,00 6807,00

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -2111,00 -5859,00 -527,00 -1297,00

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -20653,00 -16583,00 -5158,00 -3670,00

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 2272,00 8315,00 567,00 1840,00

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 19394930,00 18702700,00 19394930,00 18702700,00

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 19394930,00 18702700,00 19394930,00 18702700,00

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,51 1,60 0,38 0,35

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 1,51 1,60 0,38 0,35

akcję zwykłą (w zł/EUR)

na 30/06/2010 oraz 31/12/2009

Aktywa, razem 687578,00 664986,00 165849,00 148780,00

Zobowiązania 419064,00 429645,00 101082,00 96126,00

Zobowiązania długoterminowe 340805,00 354717,00 82205,00 79362,00

Zobowiązania krótkoterminowe 78259,00 74928,00 18877,00 16764,00

Kapitał własny 268514,00 235341,00 64768,00 52654,00

Kapitał zakładowy 38844,00 38519,00 9369,00 8618,00

Liczba akcji (w szt.) 19421906,00 19259406,00 19421906,00 19259406,00

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 19421906,00 19259406,00 19421906,00 19259406,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w 13,83 12,22 3,33 2,73

zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 13,83 12,22 3,33 2,73

ną akcję (w zł/EUR)

dane dotyczące jednostkowego sprawo

zdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 24399,00 21446,00 6093,00 4746,00

Zysk z działalności operacyjnej 8310,00 7600,00 2075,00 1682,00

Zysk (strata) brutto 7171,00 18950,00 1791,00 4194,00

Zysk (strata) netto z działalności -1281,00 9856,00 -320,00 2181,00

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn -1281,00 9856,00 -320,00 2181,00

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 4851,00 -4377,00 1211,00 -969,00

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -10008,00 -9327,00 -2499,00 -2064,00

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 366,00 16514,00 91,00 3655,00

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -4791,00 2810,00 -1196,00 622,00

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 19394930,00 18702700,00 19394930,00 18702700,00

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 19394930,00 18702700,00 19394930,00 18702700,00

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,07 0,53 -0,02 0,12

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną -0,07 0,53 -0,02 0,12

akcję zwykłą (w zł/EUR)

na 30/06/2010 oraz 31/12/2009

Aktywa, razem 270830,00 234839,00 65326,00 52541,00

Objaśnienia kolumn

1 – półrocze / 2010

2 – półrocze / 2009 na 30-06-2010 na 31-12-2009 na 30-06-2010 na 31-12-2009

3 – półrocze / 2010

4 – półrocze / 2009

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close