Serwis
korporacyjny

Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze / 2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 69 580 60 541 16 512 14 331
Zysk z działalności operacyjnej 8 071 15 282 1 915 3 617
Zysk (strata) brutto 3 707 11 189 880 2 649
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 533 12 266 838 2 903
Zysk netto działalność zaniechana 0 76 239 0 18 047
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 3 550 88 467 842 20 941
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 876 (12 003) 2 581 (2 841)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 386) 145 915 (566) 34 540
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20 596) 44 670 (4 888) 10 574
Przepływy pieniężne netto, razem (12 106) 178 582 (2 873) 42 272
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 4,15 0,04 0,98
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 4,15 0,04 0,98
30-06-2013/31-12-2012
Aktywa, razem 958 408 1 023 870 221 382 240 272
Zobowiązania 443 293 512 240 102 396 120 207
Zobowiązania długoterminowe 373 954 325 427 86 379 76 368
Zobowiązania krótkoterminowe 69 339 186 813 16 017 43 839
Kapitał własny 515 115 511 630 118 986 120 064
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 9 847 10 004
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,17 24,00 5,58 5,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,17 24,00 5,58 5,63
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 3 858 3 945 916 934
Zysk z działalności operacyjnej (3 459) (6 788) (821) (1 607)
Zysk (strata) brutto (8 193) 145 028 (1 944) 34 330
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (6 503) 130 598 (1 543) 30 914
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej (6 503) 130 598 (1 543) 30 914
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (36 155) (31 249) (8 580) (7 397)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 468) 147 484 (3 433) 34 911
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (152) (1 322) (36) (313)
Przepływy pieniężne netto, razem (50 775) 114 913 (12 049) 27 201
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,31) 6,13 (0,07) 1,45
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,31) 6,13 (0,07) 1,45
30-06-2013/31-12-2012
Aktywa, razem 701 682 748 166 162 081 175 572
Zobowiązania 201 630 241 611 46 574 56 699
Zobowiązania długoterminowe 194 932 188 012 45 027 44 121

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close