Serwis
korporacyjny

Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
Przychody ze sprzedaży – ogółem 74 470 69 580 17 822 16 512
Zysk z działalności operacyjnej 13 312 8 071 3 186 1 915
Zysk (strata) brutto 4 322 3 707 1 034 880
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 031 3 533 1 443 838
Zysk netto działalność zaniechana 0 0 0 0
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 6 098 3 550 1 459 842
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 109 10 876 7 445 2 581
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 408 -2 386 -13 739 -566
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 598 -20 596 -5 169 -4 888
Przepływy pieniężne netto, razem -47 897 -12 106 -11 463 -2 873
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,29 0,17 0,07 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,29 0,17 0,07 0,04
30-06-2014/31-12-2013
Aktywa, razem 948 284 949 244 227 904 228 888
Zobowiązania 427 006 433 983 102 623 104 645
Zobowiązania długoterminowe 362 568 355 824 87 137 85 799
Zobowiązania krótkoterminowe 64 438 78 159 15 487 18 846
Kapitał własny 521 278 515 261 125 280 124 243
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 10 245 10 279
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,46 24,17 5,88 5,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,46 24,17 5,88 5,83
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 2 677 3 858 641 916
Zysk z działalności operacyjnej -3 794 -3 459 -908 -821
Zysk (strata) brutto -17 -8 193 -4 -1 944
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 024 -6 503 724 -1 543
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 3 024 -6 503 724 -1 543
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 048 -36 155 2 883 -8 580
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 686 -14 468 2 079 -3 433
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -265 -152 -63 -36
Przepływy pieniężne netto, razem 20 469 -50 775 4 899 -12 049
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 -0,31 0,03 -0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 -0,31 0,03 -0,07
30-06-2014/31-12-2013
Aktywa, razem 753 986 741 443 181 207 178 782
Zobowiązania 257 197 247 678 61 813 59 722
Zobowiązania długoterminowe 250 882 239 263 60 295 57 693
Zobowiązania krótkoterminowe 6 315 8 415 1 518

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close