Serwis
korporacyjny

Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 1 342 513 1 366 494 316 079 311 948
Zysk z działalności operacyjnej 33 707 10 325 7 936 2 357
Zysk (strata) brutto 6 434 -16 176 1 515 -3 693
Zysk (strata) netto 1 247 -25 047 294 -5 718
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 1 246 -25 002 293 -5 708
Całkowite dochody za okres 1 931 -23 762 455 -5 424
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 884 82 972 8 919 18 941
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 415 -58 732 -2 452 -13 408
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -89 274 -24 398 -21 019 -5 570
Przepływy pieniężne netto, razem -61 805 -158 -14 551 -36
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 -0,55 0,01 -0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 -0,55 0,01 -0,13
Stan na 2017-06-30 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-06-30 Stan na 2016-12-31
Aktywa, razem 2 751 017 2 974 524 650 897 672 361
Zobowiązania 1 481 660 1 707 098 350 564 385 872
Zobowiązania długoterminowe 936 414 1 015 946 221 558 229 644
Zobowiązania krótkoterminowe 545 246 691 152 129 007 156 228
Kapitał własny 1 269 357 1 267 426 300 333 286 489
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 504 20 544
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,93 27,89 6,61 6,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,93 27,89 6,61 6,30
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 8 448 13 674 1 989 3 122
Zysk z działalności operacyjnej -4 525 -2 615 -1 065 -597
Zysk (strata) brutto 21 485 -37 927 5 058 -8 658
Zysk (strata) netto 23 028 -35 078 5 422 -8 008
Całkowity dochód za okres 23 028 -35 078 5 422 -8 008
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 764 -1 719 2 299 -392
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 301 87 658 -3 602 20 011
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -179 -671 -42 -153
Przepływy pieniężne netto, razem -5 716 85 268 -1 346 19 465
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,51 -0,77 0,12 -0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,51 -0,77 0,12 -0,18

 

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close