Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny za 2016 R

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny za 2016 R

Raport okresowy roczny za 2016 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 23 738 31 997 5 425 7 646
Zysk z działalności operacyjnej -13 318 -8 692 -3 044 -2 077
Zysk (strata) brutto -87 287 -5 173 -19 948 -1 236
Zysk (strata) netto -85 033 -4 454 -19 433 -1 064
Całkowity dochód za okres -85 033 -4 454 -19 433 -1 064
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 167 1 278 38 305
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 130 346 -172 044 29 789 -41 112
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 659 2 307 -5 407 551
Przepływy pieniężne netto, razem 106 854 -168 459 24 420 -40 255
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,87 -0,10 -0,43 -0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,87 -0,10 -0,43 -0,02
stan na 31/12/2016 stan na 31/12/2015 stan na 31/12/2016 stan na 31/12/2015
Aktywa, razem 1 282 596 1 428 137 289 918 335 125
Zobowiązania 85 663 123 450 19 363 28 969
Zobowiązania długoterminowe 65 292 96 890 14 759 22 736
Zobowiązania krótkoterminowe 20 371 26 560 4 605 6 233
Kapitał własny 1 196 933 1 304 687 270 554 306 157
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 544 21 327
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,34 28,71 5,95 6,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,34 28,71 5,95 6,74

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close