Serwis
korporacyjny

Formularz raportu rocznego za rok 2005

Kontrast
Wielkość liter - A +

Formularz raportu rocznego za rok 2005

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody ze sprzedaży 33172 28261 8245 6255

Zysk z działalności operacyjnej -7175 3489 -1783 772

Zysk (strata) brutto 2041 19053 507 4217

Zysk (strata) netto z działalności kont -417 16865 -104 3733

ynuowanej

Zysk (strata) netto za rok obrotowy -417 16865 -104 3733

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 1225 -266 304 -59

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -13018 9789 -3236 2167

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 299 -3891 74 -861

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -11494 5632 -2857 1247

Aktywa, razem 133025 125385 34464 30739

Zobowiązania 40682 36556 10540 8962

Zobowiązania długoterminowe 22652 19976 5869 4897

Zobowiązania krótkoterminowe 18030 16580 4671 4065

Kapitał własny 93128 93128 24128 22831

Kapitał zakładowy 36369 35865 36369 35865

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18050422 17932392 18050422 17932392

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18050616 17932392 18050616 17932392

zwykłych za okres 2005 roku

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w -0,02 0,94 -0,01 0,21

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj -0,02 0,94 -0,01 0,21

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 5,16 5,19 1,34 1,27

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 5,16 5,19 1,34 1,27

kcję (w zł/EUR)

 

 

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2005

2 – 2004

3 – 2005

4 – 2004

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close