Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny za 2010 R

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny za 2010 R

Raport okresowy roczny za 2010 R

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące jednostkowego sprawo

zdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 73095 29975 18254 6906

Zysk z działalności operacyjnej 28856 5056 7206 1165

Zysk (strata) brutto 64202 55665 16033 12824

Zysk (strata) netto z działalności 47345 44431 11823 10236

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 47345 44431 11823 10236

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal -18693 -13888 -4668 -3200

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 12449 19075 3109 4395

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 2560 1829 639 421

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -3684 7016 -920 1616

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 19506422 18875040 19506422 18875040

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 19506422 18875040 19506422 18875040

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,43 2,35 0,61 0,54

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 2,43 2,35 0,61 0,54

akcję zwykłą (w zł/EUR)

na2010-12-31 na2009-12-31 na2010-12-31 na2009-12-31

Aktywa, razem 332225 234839 83889 57163

Zobowiązania 67188 27697 16965 6742

Zobowiązania długoterminowe 12255 14910 3094 3629

Zobowiązania krótkoterminowe 54933 12787 13871 3113

Kapitał własny 265037 207142 66923 50422

Kapitał zakładowy 39488 38519 39488 38519

Liczba akcji (w szt.) 19743967 19259406 19743967 19259406

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 19743967 19259406 19743967 19259406

Wartość księgowa na jedną akcję (w 13,42 10,76 3,39 2,62

zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 13,42 10,76 3,39 2,62

ną akcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2010

2 – 2009

3 – 2010

4 – 2009

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close