Serwis
korporacyjny

Skonsolidowany raport półroczny

Kontrast
Wielkość liter - A +

Skonsolidowany raport półroczny

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży 32127 33550 8237 8222

Zysk z działalności operacyjnej -6830 8074 -1751 1979

Zysk (strata) brutto -3810 9215 -977 2258

Zysk (strata) netto z działalności kont -3640 7301 -933 1789

ynuowanej

Zysk (strata) netto -3640 7301 -933 1789

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 18486 2714 4740 665

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -2676 9734 -686 2385

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -23893 3167 -6126 776

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -8083 15615 -2072 3827

Aktywa, razem 388472 354989 96076 87866

388 472

 

Zobowiązania 288482 245866 71346 60856

Zobowiązania długoterminowe 237216 223101 58668 55222

Zobowiązania krótkoterminowe 51266 22765 12679 5635

Kapitał własny 99991 109123 24729 27010

Kapitał zakładowy 36511 36230 9030 8968

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18220127 17932392 18220127 17932392

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18220127 17932392 18220127 17932392

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w -0,20 0,41 -0,05 0,10

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj -0,20 0,41 -0,05 0,10

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 5,49 6,09 1,36 1,51

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 5,49 6,09 1,36 1,51

kcję (w zł/EUR)

 

Przychody ze sprzedaży 10502 15825 2693 3878

Zysk z działalności operacyjnej -15735 -5353 -4034 -1312

Zysk (strata) brutto 3602 4656 923 1141

Zysk (strata) netto z działalności kont 4643 2742 1190 672

ynuowanej

Zysk (strata) netto 4643 2742 1190 672

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -1469 -6971 -377 -1708

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 4679 21752 1200 5331

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -10263 -2049 -2631 -502

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -7053 12732 -1808 3120

Aktywa, razem 119558 125076 29569 30959

Zobowiązania 29777 29247 7364 7239

Zobowiązania długoterminowe 20315 19874 5024 4919

Zobowiązania krótkoterminowe 9462 9373 2340 2320

Kapitał własny 89781 95829 22204 23719

Kapitał zakładowy 36511 36230 36511 36230

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18220127 17932392 18220127 17932392

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18220127 17932392 18220127 17932392

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,25 0,15 0,07 0,04

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,25 0,15 0,07 0,04

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 4,93 5,34 1,22 1,32

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 4,93 5,34 1,22 1,32

kcję (w zł/EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – półrocze / 2006

2 – półrocze /2005

3 – półrocze / 2006

4 – półrocze /2005

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close