Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty bieżące

OK

20/2019 POL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2019 r., wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Załączniki
 • Treść uchwał ZWZ Polenergia S.A.

więcej

19/2019 POL: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Oresta Nazaruka, p. Adriana Dworzyńskiego oraz p. Briana Bode.

Załączniki
 • Orest Nazaruk CV
 • Brian Bode CV
 • Adrian Dworzynski CV

więcej

18/2019 POL: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („NN TFI S.A.”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

więcej

17/2019 POL: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że 5 kwietnia 2019 roku wpłynęło do Spółki zgłoszenie kandydatury Pana Oresta Nazaruka na Członka Rady Nadzorczej Emitenta („Kandydat”).
Zgłoszenie wpłynęło od akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Załączniki
 • Oświadczenie_kandydata
 • Orest_Nazaruk_CV

więcej

16/2019 POL: Zawarcie umów znaczących

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że 4 kwietnia 2019 roku spółka zależna Emitenta Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) zawarła ze spółką powiązaną Polenergia Obrót S.A. („POLO”) umowę sprzedaży energii elektrycznej („Umowa Elektryczna”) na okres jednego roku od 1.01.2020 roku (tj. po wygaśnięciu 12-letniej umowy sprzedaży energii z podmiotem niezależnym) do 31.12.2020 roku.

więcej

15/2019 POL: zawarcie umów znaczących

Zarząd Polenergia S.A. w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. Spółki zależne Emitenta – Amon Sp. z o.o. („Amon”) i Talia Sp. z o.o. („Talia”) zawarły Umowy Serwisowe z Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o. Umowy dotyczą usług serwisowych – serwisu planowego, prewencyjnego oraz korekcyjnego dwóch farm wiatrowych z Grupy Polenergia – Projektów Łukaszów i Modlikowice. Umowy obejmują serwis turbin Vestas V90 o mocy 2.0 MW każda, odpowiednio Amon 17 turbin, a Talia 12 turbin.

więcej

14/2019 POL: Zmiana porządku obrad ZWZ Polenergia S.A. zwołanego na 17 kwietnia 2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 13 marca 2019 r. ("Raport Bieżący"), Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Spółka") informuje, że:
1.    do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  („ZWZ”) zwołanego na 17 kwietnia 2019 r., wprowadzony został nowy pkt 12 w brzmieniu:
12. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”,
a  pkt od 12 do 15 porządku obrad ZWZ Spółki ogłoszonego Raportem Bieżącym otrzymały numerację od 13 do 16.

Załączniki
 • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
 • Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

więcej

13/2019 POL: Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej.

Zarząd Polenergia S.A. w Warszawie („Emitent”) w dniu 14 marca 2019 r. powziął informację o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla spółki MFW Bałtyk III sp. z o. o.,
w której Emitent posiada 50% udziałów, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja”).
Decyzja dotyczy budowy morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej, łączącej planowane stacje elektroenergetyczne na morzu, z Krajowym Systemem Energetycznym.

więcej

12/2019 POL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu  17 kwietnia 2019 r., o godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:
1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;

Załączniki
 • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
 • Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
 • Porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 • Wzór pełnomocnictwa
 • Wzór pełnomocnictwa

więcej

11 /2019 POL: Zaskarżenie uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu spółki – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 32/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. oraz nr 31/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. informuje, że na mocy wyroku z dnia 8 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo o stwierdzenie nieważności części uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 lipca 2018 r., tj. w zakresie zmiany artykułu 10.2 punkt (a) statutu, dokonanej na mocy punktu 4) ww. uchwały.

więcej

OK