Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Obrót

Polenergia Obrót to spółka specjalizująca się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia.

Od października 2013 roku Spółka jest aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii (TGE S.A.), jednocześnie systematycznie zwiększa liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych.

Od grudnia 2013 roku Polenergia Obrót jest członkiem giełdy EPEX SPOT SE, a od lipca 2018 r. także giełdy EEX – European Energy Exchange AG. Spółka prowadzi działalność na rynku hurtowym energii elektrycznej w Niemczech, z uwzględnieniem transakcji w ramach wymiany międzysystemowej.

Pod koniec 2016 r. Polenergia Obrót uzyskała pozwolenia na obrót energią elektryczną w Czechach i na Słowacji. Od marca 2017 r. jest członkiem giełdy OTE oraz OKTE.

Od listopada 2016 roku Spółka prowadzi handel na giełdzie ICE w Londynie w zakresie uprawnień do emisji CO2. Wolumen obrotu dla uprawnień do emisji CO2 systematycznie rośnie i przekroczył 3 mln EUA.

Polenergia Obrót jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek w sektorze obrotu energią elektryczną w Polsce. Wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2018 wyniósł 29 TWh.

W 2014 r. Spółka uzyskała koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ). Wolumen obrotu gazem ziemnym w roku 2018 osiągnął poziom 5,2 TWh. Jednym z priorytetów jest rozwój tej działalności w zakresie handlu hurtowego na rynku giełdowym oraz transakcji OTC i wymiany międzysystemowej.

Z końcem 2017 r. spółka rozpoczęła handel gazem na giełdzie ICE Endex.

Spółka prowadzi ponadto działalność w zakresie obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, zarówno w zakresie kontraktów długoterminowych, jak i transakcji bieżących. W 2018 roku obrót prawami majątkowymi z OZE przekroczył 1,6 TWh.

Polenergia Obrót jako pierwsza spółka na polskim rynku w 2015 roku zainicjowała transakcje na rynku gwarancji pochodzenia w imieniu wytwórców z Grupy Kapitałowej Polenergia i do dziś kontynuuje działania w tym zakresie. Łączny wolumen obrotu dla spółek z GK Polenergia osiągnął w 2018 r. 2 TWh.

Ważnym obszarem działalności Polenergii Obrót jest świadczenie kompleksowych usług zarządzania portfelem energii elektrycznej, praw majątkowych i emisji CO2 dla spółek Grupy Kapitałowej Polenergia. Współpraca ze spółkami powiązanymi obejmuje pełen łańcuch wartości energetycznych od wytwarzania (farmy wiatrowe, elektrociepłownia, itd.) po sprzedaż i dystrybucję energii do klienta końcowego.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • współtworzenie strategii handlowej i zabezpieczenie portfela
  • zarządzanie ryzykiem,
  • usługa bilansowania handlowego (POB),
  • usługi prognozowania produkcji farm wiatrowych,
  • usługi operatora: handlowego (OH), handlowo – technicznego (OHT), operatora rynku (OR).

Usługi wymienione powyżej są skierowane także do spółek spoza Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności do farm wiatrowych, elektrociepłowni, spółek sprzedażowych.

Polenergia Obrót jest członkiem organizacji branżowych skupiających podmioty działające na rynku energii. Spółka jest członkiem wspierającym Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz regularnym członkiem europejskiej organizacji firm handlowych: European Federation of Energy Traders (EFET).

Polenergia Obrót SA
ul. Krucza 24/26,
00-526 Warszawa

tel. (+48) 22 522 39 00
fax: (+48) 22 522 39 95

Jarosław Bogacz
Prezes Zarządu

Marek Krzysteczko
Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

backoffice@polenergia.pl

remit@polenergia.pl