Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży – ogółem 3 448 712 2 762 378 808 245 650 788
Zysk z działalności operacyjnej 83 804 -12 920 19 640 -3 044
Zysk (strata) brutto 40 693 -67 285 9 537 -15 852
Zysk (strata) netto 3 381 -87 702 792 -20 662
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 3 404 -87 726 798 -20 667
Całkowite dochody za okres 3 970 -85 438 930 -20 128
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 111 883 111 589 26 221 26 289
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 56 066 -24 822 13 140 -5 848
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -153 844 -169 830 -36 055 -40 010
Przepływy pieniężne netto, razem 14 105 -83 063 3 306 -19 569
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 -1,93 0,02 -0,45
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 -1,93 0,02 -0,45
Stan na 2018-12-31 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2017-12-31
Aktywa, razem 3 054 282 2 664 264 710 298 638 774
Zobowiązania 1 868 541 1 482 276 434 544 355 385
Zobowiązania długoterminowe 954 389 894 846 221 951 214 545
Zobowiązania krótkoterminowe 914 152 587 430 212 593 140 840
Kapitał własny 1 185 741 1 181 988 275 754 283 389
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 137 21 791
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,09 26,01 6,07 6,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,09 26,01 6,07 6,24

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close