Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2010...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2010 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2010 RS

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody ze sprzedaży – ogółem 175966 106141 43944 24453

Zysk z działalności operacyjnej 78971 40437 19721 9316

Zysk (strata) brutto 79714 59185 19907 13635

Zysk (strata) netto z działalności 61669 46924 15400 10810

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 61563 46866 15374 10797

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 22260 35456 5559 8168

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -87238 -24973 -21786 -5753

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 53069 37205 13253 8571

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -11909 47688 -2974 10986

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 19506422 18875040 19506422 18875040

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 19506422 18875040 19506422 18875040

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 3,16 2,48 0,79 0,57

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 3,16 2,48 0,79 0,57

akcję zwykłą (w zł/EUR)

na2010-12-31 na2009-12-31 na2010-12-31 na2009-12-31

Aktywa, razem 812128 664986 205067 161868

Zobowiązania 507812 429645 128226 104582

Zobowiązania długoterminowe 388056 354717 97987 86344

Zobowiązania krótkoterminowe 119756 74928 30239 18239

Kapitał własny 304316 235341 76842 57286

Kapitał zakładowy 39488 38519 9971 9376

Liczba akcji (w szt.) 19743967 19259406 19743967 19259406

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 19743967 19259406 19743967 19259406

Wartość księgowa na jedną akcję (w 15,41 12,22 3,89 2,97

zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 15,41 12,22 3,89 2,97

ną akcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2010

2 – 2009

3 – 2010

4 – 2009

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close