Serwis
korporacyjny

Raport okresowy SA-R

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy SA-R

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży pro 28409 38309 6288 8614

duktów, towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności ope 5637 -12287 1247 -2763

racyjnej

Zysk (strata) brutto 21202 -4553 4692 -1024

Zysk (strata) netto 18875 -8104 4177 -1822

Przepływy pieniężne netto z dzia -2224 -152 -492 -34

łalności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z dzia 9789 12139 2167 2729

łalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z dzia -3891 -3659 -861 -823

łalności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 3674 8328 814 1873

Aktywa, razem 125977 115001 30884 24380

Zobowiązania i rezerwy na zobowi 33076 40975 8109 8687

ązania

Zobowiązania długoterminowe 16580 18823 4064 3990

Zobowiązania krótkoterminowe 11069 17300 2713 3667

Kapitał własny 92901 74026 22775 15693

Kapitał zakładowy 35865 35865 8792 7603

Liczba akcji (w szt.) 17932392 747183 17932392 747183

Zysk (strata) na jedną akcję zwy 1,00 -11,00 0,25 -2,33

kłą (w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jed 1,00 -11,00 0,25 -2,33

ną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję 5,00 99,00 1,23 20,99

(w zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na 5,00 99,00 1,23 20,99

jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywi 0,00 0,00 0,00 0,00

denda na jedną akcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2004

2 – 2003

3 – 2004

4 – 2003

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close