Serwis
korporacyjny

Raport okresowy SA-RS

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy SA-RS

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży pro 50103 60665 11089 13641

duktów, towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności ope 16582 -1160 3671 -261

racyjnej

Zysk (strata) brutto 11003 10317 2436 2320

Zysk (strata) netto 8627 6766 1910 1521

Przepływy pieniężne netto z dzia 17506 3875 3860 1600

łalności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z dzia -25162 -93768 -5569 -21084

łalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z dzia 10941 101716 2421 22871

łalności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 3285 15063 727 3387

Aktywa, razem 341322 352688 83678 74770

Zobowiązania i rezerwy na zobowi 239249 259290 58654 54969

ązania

Zobowiązania długoterminowe 210905 219985 51705 46637

Zobowiązania krótkoterminowe 21014 33241 5152 7047

Kapitał własny 102025 93398 25012 19800

Kapitał zakładowy 35865 35865 8793 7603

Liczba akcji (w szt.) 17932392 747183 17932392 747183

Zysk (strata) na jedną akcję zwy 0,48 9,06 0,11 2,04

kłą (w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jed 0,48 9,06 0,11 2,04

ną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję 5,69 125,00 1,40 26,50

(w zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na 5,69 125,00 1,40 26,50

jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywi 0,00 0,00 0,00 0,00

denda na jedną akcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2004

2 – 2003

3 – 2004

4 – 2003

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close